نمونه طرح درس فيزيک (1)

نام درس: فيزيک (1)
موضوع: مقاومت الکتريکي
زمان تدريس: ...
عنوان اصلي درس: مقاومت الکتريکي

عناوين فرعي درس :
1- مفهوم مقاومت
2- کاربرد مقاومت در زندگي
3- انجام آزمايش

هدف کلي درس :
دانش آموزان با مفهوم مقاومت و کاربرد آن آشنا شوند.

هدفهاي جزئي درس:
در فرآيند آموزش دانش آموزان بايد:
الف - با مفهوم مقاومت آشنا شوند.
ب - با کاربرد مقاومت در زندگي آشنا شوند.
ج - روش آزمايش و تجزيه و تحليل نتايج را ياد بگيرند.




هدفهاي رفتاري درس :
پس از پايان آموزش (بحث در کلاس مطالعه کتاب و انجام آزمايشهاي ارائه شده) از دانش آموزان انتظار مي رود بتوانند:
1- مفهوم مقاومت را در چند جمله بيان کنند. ( شناختي - دانش)
2- تأثير افزايش و کاهش مقاومت را در جريان الکتريکي در حدود 2 سطر توضيح دهند (شناختي - درک و فهم )
3- کاربرد مقاومت در زندگي انسان را در يک بند بنويسند. (شناختي - کاربرد)
4- .................
5- آزمايشهاي ارائه شده در کتاب را انجام دهند و نتايج آنها را در يک صفحه گزارش کنند. (شناختي - کاربرد)
6- ...............

پيش بيني رفتار ورودي
دانش آموزان براي فهم درس جديد بايد:
1 - با مفهوم رسانا و نارسانا آشنا باشند.
2 - مفهوم جريان الکتريکي را بدانند.
3 - با عواملي که باعث جريان الکتريکي مي شوند آشنا باشند.
4 - با کاربرد جريان الکتريکي آشنا باشند.

ارزشيابي تشخيصي
1 - سه نوع از اشياي رسانا را نام ببريد.
2 - جريان الکتريکي را در دو سطر توضيح دهيد.
3 - چه عواملي موجب جريان الکتريکي مي شود؟ در يک سطر توضيح دهيد.
4 - به ذکر مثال، دو کاربرد جريان الکتريکي را بيان کنيد.


فعاليت هاي آموزشي
الف) فعاليت هاي معلم (مراحل تدريس) :
1- حضور و غياب
2- پرسش از درس قبل و بررسي مسائل و تکاليف دانش آموزان
3 - معرفي درس جديد
4 - طرح سؤال براي سيال سازي ذهن
5- توجه و دقت به پاسخهاي دانش آموزان
6 - هدايت دانش آموزان در انجام آزمايشهاي مطرح شده در کلاس
7 - پرسش و پاسخ درباره ي مسائل مطرح شده در زمينه مقاومت الکتريکي
8 - جمع بندي مطالب ارائه شده در کلاس
9 - ارائه تکاليف به دانش آموزان جهت انجام در خارج از کلاس

ب) فعاليت هاي دانش آموزان :
1 - ارائه تکاليف جلسه ي قبل و بيان مشکلات در زمينه ي انجام آنها
2 - پاسخ به سؤالهاي معلم
3 - طرح سؤال و بحث در مورد مقاومت الکتريکي
4 - مشارکت فعال در فعاليت هاي آموزشي کلاس
5 - توجه به مطالب معلم و يادداشت آنها
6 - مطالعه ي کتاب و پاسخ به سؤالهاي کتاب
7 - انجام آزمايشهاي کتاب
8 - تنظيم گيزارش درباره نتايج آزمايشها
9 - انجام تکاليف ارائه شده (در منزل يا خارج از کلاس)




روش تدريس
روش توضيحي، روش پرسش و پاسخ، روش آزمايشگاهي

وسايل آموزشي
مولد، آمپرسنج، ولت سنج، لامپ، کليد، سيمهاي رابط، کتاب درسي، تخته سياه و گچ

ارزشيابي پاياني
ارزشيابي به صورت کتبي با شفاهي انجام خواهد شد.

سؤالهاي ارزشيابي
1- مقاومت الکتريکي را در يک سطر توضيح دهيد.
2- علت افزايش و کاهش مقاومت را در يک جريان الکتريکي با ذکل مثال توضيح دهيد.
3- کاربرد مقاومت الکتريکي را در زندگي انسان به اختصار در يک بند بنويسيد.

فعاليت هاي تکميلي
1- مبحث درس را با دقت مطالعه کنند.
2- به سؤالهاي صفحه ... به طور کتبي پاسخ دهند و در جلسه بعد با خود به کلاس بياورند.
3- يکي از آزمايشهاي مطرح شده در کتاب را انجام دهند، و نتايج آن را در يک صفحه بنويسند و در جلسه بعد در کلاس درس مطرح نمايند.

تنظیم و خلاصه نویسی : محمد رضاهدايت پور- حسين رسولي
منبع : سایت شبکه آموزش سیما

سایت پژوهشگاه ملاصدرای زنجان
+ نوشته شده توسط طرلان علیزاده در پنجشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 0:31 |

طرح درس فيزيك مبتني بر IT

 

 

تهيه كننده : محمود رمضانی

دبير فيزيك ناحيه 2 اراک

 

 


 

زمستان 89

طرح درس فيزيك مبتني بر IT

موضوع: عدسیها وپرتوهای ویژه آنها وتصاویر ایجاد شده در آنها

كتاب فيزيك (1) و آزمايشگاه

هدف درس:آموزش عدسیها وتصاویر آنها

نام مدرسه: دبیرستان امام علی (ع)

تعداد دانش آموزان 20نفر

طرح درس: کارگاهی مبتنی بر IT

هدف کلی:

شناخت انواع عدسیها و تصاویر در عدسیها

هدف هاي يادگيري:

الف) هدفهای رفتاری

الف-1) حیطه شناختی (دانش)

 1. ابتدا با مفاهیم منشور آشنایی پیدا کند
 2. مسیر نور در منشور را بداند
 3. انواع عدسیها را بشناسد
 4. پرتو های ویژه در عدسیها را بشناسد وکاربرد آنها را بداند
 5. با کانون در عدسیها آشنا شده و انواع حقیقی ومجازی آنها را یاد بگیرد
 6. چگونگی ایجاد تصویر در آنها را یاد بگیرد

 

الف -2) حیطه روان حرکتی ( انتظارات رفتاری)

 1. کار با رایانه آشنایی داشته باشد
 2. آشنايي با محيط ويندوز
 3. بتواند از پايگاه هاي اينترنتي مربوط به بحث عدسیها و اطلاعات مورد نياز را استخراج كند
 4. انواع عدسیها را رسم کرده وکانون آنها را نمایش دهد
 5. پرتو های ویژه در عدسیها را رسم کند
 6. محل های خاص برای جسم در ایجاد تصویر را مشخص کند
 7. تصویر را در عدسیها رسم کند

 

الف-3)حیطه عاطفی

 1. در مورد کاربرد عدسی در زندگی فکر کرده وچند نمونه را بیان کند
 2. عدسی محدب یا مقعر را به ما نشان دهد
 3. در مورد نرم افزار های ارایه شده ابتکار عمل یاپیشنهادی ارائه کند
 4. برای انتقال نرم افزار ها ارائه شده به سایر رایانه ها راهکار یا ابزاری مناسب پیشنها دکند

 

 

امكانات کلی و IT و وسایل کمک آموزشی:

رايانه با امكانات دسترسي به اينترنت دیتا پرژکتور،پرده نمایش، کتاب درسی،وایت برد،ماژیک در چند رنگ، حافظه فلش ولوازم آزمایش اپتیک

مهارت هاي IT مورد نيازبرای دانش آموزان:

Ÿ آشنايي با نرم افزار WORD

Ÿ آشنايي با اينترنت و چگونگي جست و جو و دريافت اطلاعات

فعاليت هاي مقدماتي 

با توجه به تعداد رايانه ها و فضاي کارگاه، دانش آموزان را به گروه هاي دو يا سه نفره تقسيم شوند.از آن ها بخواهيم در كنار رايانه ها قرار گيرند و پس از مطالعه صفحات مورد نظر دركتاب درسي واژه هاي كليدي آن ها را به همراه واژه هاي انگليسي مربوطه استخراج كنند.

واژه هاي كليدي استخراج شده را به دنبال مشورت در گروه، روي يك برگه كاغذ بنويسند و با ذكر نام گروه روي کاغذ منتقل كنند و در صورت لزوم، تصحيح نمايند

برخي از كليد واژه ها عبارتند از:

عدسی: Lens پرتونور: Light beam

تصویر در عدسی: Image on lens جسم کدر: Opaque object

کانون: Focal همگرا یا واگرا: Convex-Concave

تذكر: استفاده از واژه نامه ي فيزيك انگليسي موجود دركتاب ضروري است.

می توان این واژه هارا در گوگل یا سایر موتور های جستجو کرد و سایتهای آنها را دید

شروع كلاس 

سلام واحوالپرسی از دانش آموزان

حضور وغیاب دانش آموزان

ارزشیابی تشخیصی در مورد آشنایی با منشور و عدسیها

پرسش در موردآشنایی با انواع عدسیها وچگونگی تصویر در آنها

 

فعالیتهای یاد دهی یاد گیری

 1. دلیل استفاده از عدسیها را در زندگی و صنعت وپزشکی بداند
 2. تفاوتهای ظاهری عدسیها را بیان کند
 3. مشخصات وویژگیهای تصاویر در عدسیها را بیان کند
 4. بتواند مسیر نور در عدسیها را را رسم کند
 5. کانون عدسیها را رسم کرده وانواع کانون را بگوید
 6. تصویر در عدسی رارسم کند
 7. با نرم افزار Looking Glass آشنا شده وبتواند در منزل هم با آن کار کند

همچنین می توان از نرم افزار كمك آموزشي فيزيك 1 و آزمايشگاه كمك بگيريم.

در ادامه با ورود به نشاني هاي زير:

http://elearning.roshd.ir
http://www.mah1350.pib.ir

از آن ها بخواهيد پس از باز شدن، صفحه آن را به صورت گروهي بررسي كنند.

در صورت اتصال رایانه دانش ۀآموزا ب به اینترنت به عنوان راهنما بايد به تك تك گروه ها سر بزنيم و آن ها را براي رسيدن به هدفهاي مورد نظر ياري دهيد و بدين ترتيب از حاشيه روي آن ها ،جلوگيري شود.

در مرحله بعد،از دانش آموزان بخواهيد به نشاني زير مراجعه كنند:

http://fa.wikipedia.org

 

ارزشیابی پایانی:

دانش آموزان باید مفاهیم زیر را بدانند

کانون فاصله کانونی محور اصلی پرتو ویژه رسم تصویر در عدسیها

کار با نر افزار Looking Glassو در یافت داده از وبلاگ معرفی شده وسایر سایتهای دیگر

از دانش آموزان خواسته شود كه به سايت

http://elearning.roshd.ir

مراجعه نموده و پرسش هاي مربوطه را بررسي كنند.

و همچنین می توانند به سی دی کمک آموزشی فیزیک که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت استفاده کرده ، مسائل مرتبط با درس را در فصل 5 پاسخ دهند.

پروژه ي كلاسي

از گروه ها بخواهيد كه با استفاده از يكي از منابع در دسترس مانند كتابخانه،اينترنت و...، يكي از پرسشهاي مطرح شده در ابتداي درس را انتخاب كرده و در مورد آن تحقيق كنند، سپس نتايج كار خود را بوسيله نرم افزار WORD تايپ كرده به صورت يك گزارش شفاهي به صورت پاورپوينت در جلسه بعد به كلاس ارايه كنند

آموزش تكميلي(اختياري)

براي ايجاد انگيزه ي بيش تر در دانش آموزان، با معرفي پايگاه هاي اضافي، ضمن تقويت دانسته هاي دانش آموزان ،آن ها را با كاربردهاي اين موضوع در اوقات فراغت نيز درگير كنيد .همچنین می توانند با استفادهاز نرم افزار کمک آموزشی که در اختیار آنان قرار می دهیم به پرسشها و مسائل فصل5 که مربوط به موضوع درسی می باشد،پاسخ دهند.

+ نوشته شده توسط طرلان علیزاده در چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 23:48 |
(فرم طرح درس رؤزانه )                               

  مشخصات      نام درس : فیزیک 2 و آزمایشگاه                                                        موضوع درس :         کار


                       صفحات کتاب : فصل4(از صفحه97تا103) کلاس /پایه : دوم دبیرستان(تجربی و ریاضی )   مدت تدریس :90 دقیقه                                      

                


     نام  و نام خانوادگی دبیر : غلا مرضا شیرزاد   از واحد آموزشی دبیرستان  شهید طاهریان  منطقه 5  شهر تهران


 


   هدف ها   هدف کلی درس :   کار و انرزی  محاسبه کار


                      هدف های جزیی: محاسبه کار در سطوح افقی با راستای مختلف نیرو – در حالت وجود اصطکاک و


                      عدم وجود اصطکاک – ارتباط بحث با قوانین دوم و سوم نیوتن


                      هدف  های رفتاری : آشنایی با برخی ماشینها در زندگی روزمره (آسانسور) 


                        


   روشها      مواد و وسایل آموزشی: نیرو سنج مجموعه ای کتاب که دور آن طنابی بسته شده است استفاده از سی دی آموزشی


       و       - روش تدریس : پرسش و پاسخ سخنرانی


   وسایل    - الگو های نوین در فر آیند یاد دهی ،یاد گیری :  استفاده از محیط سایت در ارائه CDفصل انرزی ارائه سوال کتبی 


 آموزشی      در رسیدن به در یاد گیری مطالب آموزشی   


 


 فعالیتهای   نحوه شروع : هنگام ورود به کلاس، با چهره باز وارد شده  و سلام کنم   و به دانش آموزان اجازه                 6 دقیقه


                نشتن داده وحضور و غیاب علمی از تک تک دانش آموزان به عمل می آید.    


                 


   قبل از       رسیدگی به تکالیف گذشته : با توجه به مقدمه چینی درس جلسه قبل ،تمرین اضافه واگذار  شده                 4 دقیقه


                            باز بینی می شود.   


 


                      سنجش رفتار ورودی (سنجش آمادگی ) و ارزشیابی تشخیصی:  تمام دانش آموزان  مورد سوال قرار


                             می گیرند که خود مقدمه ای بر درس محسوب می شود.                                                               8دقیقه  


                                                 


  شروع        رئوس مطالب و مفاهیم درس:  بنام خدا  گوشه تخته سمت راست می نویسم  رئوس مطالب را با ذکر


                        توضیح معمولی  به صورت ستونی می نویسم  که در این جلسه  کار -   ذکر رابطه – یکای  و کاربرد               7 دقیقه


                         و مفهوم یکای و تعریف یکای


 


                      معرفی درس جدید و ایجاد آمادگی و انگیزه برای پذیرش آن:معرفی کار و مفهوم آن در حرکت شناسی          6 دقیقه


                      یاد آوری  مفهوم در سال گذشته


                      


 فعالیتهای   اجرای تدریس و فر آیند یا د دهی یاد گیری مبتنی بر دانش آموز فعال (شروع ،ارائه درس ، اختتام)                            


         رسم تصویر های ساده  نیرو  روی تخته  ذکر علامت های  و یکای کار و نیرو و جابجایی وراستای               15دقیقه


 نیرو روی سطح افق   همراه با پاسخ و پرسش روی دانش آموز                                


   ضمن        - برر سی   رابطه کار در شرایط زاویه ی  صفر .و 90 درجه و 180 درجه                                                   12دقیقه                                                   


                       - ارائه مفهوم کار مثبت و منفی  درعلم  دینامیک                                                                               8 دقیقه                             


  تدریس      ارزشیابی تکوینی (مر حله ای): 5 دقیقه فرصت برای یاد گیری  مطالب ارائه شدهد  و سپس گرفتن یک   


                       امتحان تک مسئله  به مدت 10 دقیقه ی  و ارزش 1 نمره از مستمر اول  نتایج  تصحیح برگه ها در جلسه         15 دقیقه                                                                                                               


 (ارائه مطالب)      بعد اعلام می گردد.                                     

                     


فعالیتهای     جمع بندی و نتیجه گیری :  کار  دارای یک واحد اندازه گیری کمیت فرعی و نرده ای  و مفهوم فیزیکی          9 دقیقه                                     


 تکمیلی        آن در راستای متفاوت  مطرح گردید


                           تعیین تمرین اضافه  از کتاب کار و تعیین دو تمرین از صفحه  101 و 103 کتاب

+ نوشته شده توسط طرلان علیزاده در چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 23:41 |